Vastgesteld bestemmingsplan “Vermunt Fase 3, Oudenbosch”

Publicatiedatum: 
8 jan 2020
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Halderberge op 19 september 2019 het bestemmingsplan “Vermunt Fase 3, Oudenbosch” (NL.IMRO.1655.BP1017–C001) heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft de laatste fase van de ontwikkeling van de locatie “Vermunt” te Oudenbosch, en wordt begrensd door de Moerdijksestraat in het noorden en oosten en de Frascatielaan in het zuiden.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 9 januari 2020 gedurende zes weken (tot en met woensdag 19 februari 2020) ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Omgevingsloket, Parklaan 15 in Oudenbosch. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder ‘NL.IMRO.1655.BP1017–C001’.

Beroep

Gedurende zes weken, met ingang van de dag volgend op de bekendmaking van het raadsbesluit, het bestemmingsplan en bijbehorende stukken, kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, of;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld en onverwijlde spoed dat vereist, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling. Het beroep of verzoek moet tenminste bevatten naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep.

Het beroep kan worden ingesteld dan wel een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State. Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.