Vastgesteld bestemmingsplan Uythof Bovendonk in Hoeven

Publicatiedatum: 
21 okt 2020
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Halderberge op 15 oktober 2020 het bestemmingsplan Uythof Bovendonk in Hoeven (NL.IMRO.1655.BP2013–C001) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met alle bijbehorende stukken is te downloaden of te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder  ‘NL.IMRO.1655.BP2013–C001’.

Voor het plan ligt de papieren versie (met daarbij het raadsbesluit en alle bijbehorende stukken) met ingang van donderdag 22 oktober 2020 gedurende zes weken (t/m 2 december 2020) tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis bij het Omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch.

Beroep

Gedurende zes weken, met ingang van de dag volgend op de bekendmaking van het raadsbesluit, het bestemmingsplan en bijbehorende stukken, kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • Een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Halderberge bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld en onverwijlde spoed dat vereist, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling. Het beroep of verzoek moet tenminste bevatten naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep.

Het beroep kan worden ingesteld dan wel een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State.

Wet geluidhinder

Gelijktijdig ligt ter inzage het besluit van burgemeester en wethouders van Halderberge d.d. 8 september 2020, waarbij een hogere grenswaarde Wet geluidhinder is verleend vanwege het wegverkeerslawaai. Op dezelfde wijze kan bij de Raad van State hiertegen beroep worden ingesteld en tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college kenbaar hebben gemaakt. Tevens door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tegen de ontwerp-beschikking een zienswijze in te dienen.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.