Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oudendijk 58-60 te Oud Gastel’

Publicatiedatum: 
28 okt 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Oudendijk 58-60 te Oud Gastel’ NL.IMRO.1655.BP3015-C001 op 15 oktober 2020 gewijzigd is vastgesteld.

Directe aanleiding voor een bestemmingsplan aan de Oudendijk 58-60 is de realisatie van 7 vrijstaande woningen aan het lint van de Oudendijk, op de plek van 2 voormalige agrarische bedrijven. Deze ontwikkeling staat het geldende bestemmingsplan niet toe.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 29 oktober 2020, gedurende zes weken (tot en met woensdag 9 december 2020) ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch. U wordt aangeraden om hiervoor een afspraak te maken via de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl alsmede de gemeentelijke website www.halderberge.nl.

Beroep

Gedurende 6 weken, met ingang van de dag volgend op de bekendmaking van het besluit en het bestemmingsplan, kan tegen dit besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Beroep kan met DigiD  worden ingediend via het digitale loket op de website van de Raad van State. Aan het in behandeling nemen van het beroepsschrift zijn kosten verbonden.

Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. Indien beroep is ingesteld en onverwijlde spoed dat vereist, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling. Het beroep of verzoek moet tenminste bevatten naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep.

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, door een belanghebbende aan wie niet kan worden verweten dat hij/zij niet tijdig een zienswijze heeft ingediend of door een belanghebbende waarvan het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die het college van burgemeester en wethouders van Halderberge bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.

Inwerkingtreding bestemmingsplan 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.