Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 33, Bosschenhoofd’

Publicatiedatum: 
5 jun 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Halderberge op 23 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 33, Bosschenhoofd’ (NL.IMRO.1655.BP4009–C001) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met alle bijbehorende stukken is te downloaden of te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder ‘NL.IMRO.1655.BP4009–C001’.
Voor het plan ligt de papieren versie (met daarbij het raadsbesluit en alle bijbehorende stukken) met ingang van donderdag 6 juni 2019 gedurende zes weken (t/m 17 juli 2019) tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis bij het Omgevingsloket, Parklaan 15 in Oudenbosch.

Beroep

Gedurende zes weken, met ingang van de dag volgend op de bekendmaking van het raadsbesluit, het bestemmingsplan en bijbehorende stukken, kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld.
Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld en onverwijlde spoed dat vereist, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling. Het beroep of verzoek moet tenminste bevatten naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep.

Het beroep kan worden ingesteld dan wel een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.