Ter inzage Verbetering Regionale Keringen

Publicatiedatum: 
28 nov 2018
Gedeputeerde Staten brengen het Ontwerp-Projectplan Waterwet en ontwerp omgevingsvergunningen voor het project Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Midden (Halderberge en Etten-Leur), in procedure. De stukken liggen tot en met 7 januari 2019 ter inzage.

Het plan

Het waterschap Brabantse Delta wil in de gemeenten Etten-Leur en Halderberge keermiddelen met gemalen aanbrengen in de monding van de Laaksche Vaart en de Leursche Haven, uitkomend in de Mark. Daarnaast wil het waterschap de aansluitende dijken verbeteren of verleggen. Tegelijkertijd wordt het totale dijktraject langs de Mark tussen de Leursche Haven en de Laaksche Vaart verbeterd om de waterveiligheid te borgen.

Om dit project tot uitvoering te brengen is een Ontwerp-Projectplan Waterwet opgesteld, met voorafgaand een milieueffectbeoordeling voor de uit te voeren werkzaamheden. Ook heeft het waterschap een aantal vergunningen aangevraagd. De gemeenten Etten-Leur en Halderberge hebben de betreffende besluiten omgevingsvergunning in ontwerp genomen. Voor dit project wordt de gecoördineerde projectprocedure volgens de Waterwet gevolgd.

Inzien

Het Ontwerp-Projectplan, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit, de ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken zijn vanaf 27 november 2018 tot en met 7 januari 2019 in te zien bij:

  • gemeente Etten-Leur, Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur;
  • gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch;
  • provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch;
  • waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda.

Ook is het mogelijk de stukken digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactiemogelijkheid

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen reageren op het Ontwerp-Projectplan en de ontwerpbesluiten. Dit kan op verschillende manieren:

  • digitaal vanaf 27 november 2018;
  • schriftelijk: provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch, o.v.v. ‘Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Midden Etten-Leur en Halderberge;
  • mondeling: de heer H.J.P. Meerman, provincie Noord-Brabant, via 073-681 28 12 of HJPMeerman@brabant.nl.

Bezwaar

Na de inzagetermijn worden het projectplan en de besluiten omgevingsvergunning vastgesteld. Uiteindelijk moeten Gedeputeerde Staten aan het projectplan goedkeuring geven. Na goedkeuring worden het projectplan, het goedkeuringsbesluit en de genomen besluiten gepubliceerd. Diegenen die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend kunnen dan nog beroep instellen bij de Raad van State.