Plaatsen voorwerpen op, aan of boven de weg

Voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg zoals bijvoorbeeld een steiger, container, hoogwerker of bouwmaterialen kunt u door middel van het meldingsformulier toestemming vragen. Bent u ondernemer? Log dan in met eHerkenning. Bent u inwoner? Houd dan uw DigiD bij de hand.

Bekijk eerst de volgende regels, uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Start daarna uw aanvraag.

Begripsbepaling

Bouwobjecten: voorwerpen, zoals bouwmaterialen, steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, ecotoiletten, etc.

Artikel 1

  • Het is toegestaan tijdelijk bouwobjecten te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
  • Het bouwobject brengt door de omvang of vormgeving, constructie, plaats van bevestiging of het beoogde gebruik geen schade toe aan de weg.
  • Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
  • Het bouwobject levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.
  • Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.
  • Op het trottoir een vrije doorgang in een rechtdoorgaande lijn van tenminste 1,5 meter breed is gewaarborgd voor voetgangers en rolstoelgebruikers.
  • Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 4 meter breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.
  • Het college wordt tenminste 5 werkdagen voorafgaand aan de plaatsing van de bouwobjecten in kennis gesteld met een digitale melding.

Artikel 2

Bouwobjecten mogen niet worden geplaatst indien deze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven de weg te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

Artikel 3

Door of namens het bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder andere betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen danwel verwijderen van de geplaatste objecten zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 4

Schade die is toegebracht aan gemeentelijk eigendommen als gevolg van het bouwobject zal door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer worden hersteld.