Overzicht te verlenen subsidies 2021 ter inzage

Publicatiedatum: 
21 okt 2020
Het college van Halderberge heeft de subsidies 2021 vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling van de subsidieplafonds in de begroting 2021. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds voor de subsidieregelingen vast. Zij neemt geen besluit over de afzonderlijke subsidiebedragen voor verenigingen.

De subsidieplafonds worden opgenomen in de begroting 2021 die volgens planning wordt vastgesteld op 12 november 2020. De gemeenteraad gaat de financiële haalbaarheid beoordelen. Dit kan leiden tot het bijstellen van subsidieplafonds zoals deze in het overzicht zijn opgenomen. Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad, ontvangen de instellingen die een subsidieverzoek hebben gedaan, een subsidiebeschikking.

Subsidieplafonds zijn totaalbedragen die beschikbaar zijn voor activiteiten in de categorieën: zorg, informatie, jeugd, ouderen, leefbaarheid, cultuur en sport. De gemeenteraad neemt in november een besluit over de begroting 2019. Het ontwerp–overzicht te verlenen subsidies wordt, voordat de begroting wordt vastgesteld, voor inspraak ter inzage gelegd. Alle instellingen die een subsidieverzoek 2021 hebben ingediend, krijgen bericht dat het overzicht ter inzage ligt.

In totaal is er voor de subsidies in 2021 een bedrag nodig van € 2.054.719  Dit is ten opzichte van 2020 gedaald met € 114.836.

Ter inzage legging

Van 08 oktober tot en met 19 november 2020 staat het ontwerp-overzicht te verlenen subsidies op de website ter inzage. Gedurende de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Besluitvorming

Het overzicht wordt na de inspraakperiode tegelijk met de ingekomen zienswijzen ter vaststelling voorgelegd aan het college. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2021 in november kan de gemeenteraad nog besluiten tot bijstelling van de subsidieplafonds.