Ontwerpbestemmingsplan ‘Vermunt fase 3, Oudenbosch’ met vaststelling hogere waarden geluid

Publicatiedatum: 
1 mei 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken ingevolge artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 2 mei 2019, gedurende zes weken (tot en met woensdag 12 juni 2019) voor een ieder het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Vermunt fase 3, Oudenbosch’ (NL.IMRO.1655.BP1017-B001) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan biedt een planologisch kader om maximaal 26 woningen ter hoogte van de Moerdijksestraat realiseren te realiseren.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt tevens bekend dat zij van plan is om met toepassing van artikel 4.10 en volgende van het Besluit geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevel van een nieuw te bouwen woning aan de Moerdijksestraat. Vaststelling van hogere waarden is noodzakelijk omdat uit onderzoek is gebleken dat voor deze woning niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 55dB ten gevolge van het railverkeerslawaai van de lijn Lage Zwaluwe-Roosendaal.

M.e.r.-beoordeling

Voor het plan is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 maart 2019 besloten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Vermunt Fase 3, Oudenbosch’.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket, Parklaan 15 in Oudenbosch. Het plan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen

Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de zienswijzen met betrekking tot de Hogere waarden Wet geluidhinder zal genomen worden door het college van Burgemeester en wethouders. U wordt verzocht duidelijk aan te geven op welk onderdeel (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) uw zienswijze betrekking heeft.

Schriftelijke zienswijzen kunt u kenbaar maken aan de gemeente Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Indien u een mondelinge zienswijze wenst in te dienen kunt u contact opnemen met behandelend ambtenaar R. Timmermans op het nummer 14 0165.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen ingebracht worden als zienswijze tegen het bijbehorende ontwerp bestemmingsplan.