Ontwerpbestemmingsplan ‘Groene Woud 77a-79, Oudenbosch’ met vaststelling hogere waarden geluid

Publicatiedatum: 
15 mei 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken ingevolge artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 16 mei 2019, gedurende zes weken (tot en met woensdag 26 juni 2019) voor een ieder het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Groene Woud 77a-79, Oudenbosch’ (NL.IMRO.1655.BP6019-B001) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan biedt een planologisch kader om twee vrijstaande woningen te realiseren, na sloop van een voormalig horecabedrijf met schietbaan en bedrijfswoning.

Gedurende de genoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket, Parklaan 15 in Oudenbosch. Het plan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt tevens bekend dat zij van plan is om met toepassing van artikel 4.10 en volgende van het Besluit geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevel van de nieuw te bouwen woningen. Vaststelling van hogere waarden is noodzakelijk omdat uit onderzoek is gebleken dat voor deze woning niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 55dB ten gevolge van het railverkeerslawaai van de lijn Lage Zwaluwe-Roosendaal.

Gelijktijdig met genoemd bestemmingsplan en op dezelfde wijze kunt u het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere waarde ingevolge het Besluit geluidhinder inzien. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunt u een schriftelijke zienswijze omtrent het ontheffingsverzoek om hogere waarden vast te stellen ingevolge het Besluit geluidhinder, kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met behandelend ambtenaar mevrouw A. Coppens op het nummer 14 0165.