Ontwerpbestemmingsplan ‘Bovenstraat 53a, Hoeven’

Publicatiedatum: 
21 jul 2021
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 22 juli 2021 gedurende zes weken (tot en met 2 september 2021) voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Bovenstraat 53a, Hoeven’ met plannummer NL.IMRO.1655.BP6027-B001 ter inzage ligt.

Directe aanleiding voor een bestemmingsplan is het voornemen om een kleinschalige Sauna & Wellness te realiseren in de bestaande bedrijfsbebouwing. Het bestemmingsplan voorziet in een nieuwe juridisch-planologische regeling om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken

Tijdens bovengenoemde periode kan eenieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Bovenstraat 53a, Hoeven’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan ‘Bovenstraat 53a, Hoeven’’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw A. Schut op het nummer 0165-390468.