Ontwerpbestemmingsplan Bernardushof in Oud Gastel

Publicatiedatum: 
10 jul 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken ingevolge artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 11 juli 2019, gedurende zes weken (tot en met woensdag 21 augustus 2019) voor een ieder het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Bernardushof in Oud Gastel’ ter inzage ligt. Het bestemmingsplan biedt een planologisch kader om maximaal 32 woningen te realiseren tussen de Kerkstraat en Monseigneur Meeuwissenstraat in het centrum van Oud Gastel. Het bestemmingsplan valt binnen de reikwijdte van de Crisis- en Herstelwet (CHW).

M.e.r.-beoordeling

Voor het plan is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juli 2019 besloten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn, die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgesteld vormvrije m.e.r.-beoordeling, welke onderdeel uitmaakt van het ontwerpbestemmingsplan.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket, Parklaan 15 in Oudenbosch. Het plan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1655.BP3013-B001)

Zienswijzen

Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u kenbaar maken aan de gemeente Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen ingebracht worden als zienswijze tegen het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan.