Onderzoek dorpshuisfunctie Bosschenhoofd

Sinds de sloop van dorpshuis De Schakel in 2012 is er in Bosschenhoofd geen volwaardig dorpshuis meer. Sociale activiteiten worden verspreid door Bosschenhoofd georganiseerd. In het Raadsprogramma en Collegewerkprogramma Samen vooruit! (2018-2022) is afgesproken onderzoek te doen naar een dorpshuisfunctie: een plek die toegankelijk is voor iedereen en waar dorpsactiviteiten georganiseerd worden.

In opdracht van de gemeente wordt dit onderzoek door Dorpslab uitgevoerd. U kunt het project volgen via de website: www.ontmoeteninbosschenhoofd.nl.

Behoeftepeiling (2020)

153 inwoners en 18 verenigingen vulden een vragenlijst in over de behoefte naar een dorpshuisfunctie in Bosschenhoofd. De behoefte bleek groot. Maar liefst 97% van de respondenten geeft aan dat een dorpshuisfunctie belangrijk is voor de leefbaarheid van Bosschenhoofd. Het droombeeld is een multifunctionele ontmoetingsplek voor jong en oud als bloeiend hart van Bosschenhoofd.

De inwoners organiseren graag verschillende activiteiten in Bosschenhoofd. Van een kookclub, boekenmarkt en filmavond tot aan ouderenactiviteiten, een spellenmiddag en dans. 50% van de respondenten levert graag een bijdrage aan de realisatie en organisatie van een mogelijk dorpshuis.

Onderzoek De Blokhut als mogelijk dorpshuis

De gemeente Halderberge en de Ouderenbond Bosschenhoofd zijn met elkaar in gesprek om een dorpshuisfunctie op de plek van ouderensociëteit De Blokhut mogelijk te maken. Het bestuur denkt graag mee hoe De Blokhut de wens voor een dorpshuisfunctie kan vervullen.

Locatie De Blokhut in Bosschenhoofd
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente halderberge

Ook vindt overleg plaats met de Parochiële Charitasinstelling, die de grond van De Blokhut en omgeving in eigendom heeft en momenteel in erfpacht uitgeeft aan de gemeente Halderberge. Het bestuur van Charitas wil meewerken om op deze plek de gewenste dorpshuisfunctie te realiseren en is over de mogelijkheden in gesprek met de gemeente.

Vragenlijst

Tot 18 februari 2021 konden verenigingen en organisaties in Bosschenhoofd in een vragenlijst aangeven of zij in de toekomst gebruik willen maken van De Blokhut en wat er voor nodig is om de activiteiten in De Blokhut uit te voeren. 

In een digitale bijeenkomst op 8 maart 2021 is met circa 50 belangstellenden gesproken over de uitkomsten van de vragenlijsten. In de bijeenkomst zijn vragen gesteld en ideeën gedeeld over renovatie en uitbreiding van De Blokhut, een herinrichting van de buitenruimte en het vervolgproces.

De toelichting en resultaten van deze bijeenkomst zijn te raadplegen in onderstaande presentatie.

Besluitvorming gemeenteraad

De gemeenteraad neemt op 14 juli 2021 een besluit over de verdere uitwerking van het project en het beschikbaar stellen van geld daarvoor. Voordat die besluitvorming plaatsvindt, wordt een zogenoemde beeldvormende bijeenkomst georganiseerd. De raadsleden krijgen tijdens deze informatieve bijeenkomst een toelichting over de projecten. Diverse inwoners, verenigingen en gebruikers zullen hun visie geven op de dorpshuisfuncties als sociaal-cultureel hart van het dorp. De raadsleden krijgen zo een goed beeld van wat er allemaal speelt en kunnen dat meenemen bij het nemen van hun besluit in juli.

Deze beeldvormende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 mei 2021 en start om 19.30 uur. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen? U kunt de bijeenkomst volgen via de website van de gemeente: https://halderberge.raadsinformatie.nl  

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. T. Melisse
  • Projectleider: mw. I. Broos