Najaarsnota 2023 sluit met een beperkt negatief saldo

Het saldo van de najaarsnota 2023 laat een nadelig saldo zien van € 114.169 Het college stelt de gemeenteraad voor om dit nadeel te onttrekken aan de algemene reserve. In december volgt bij de slotwijzing nog een laatste bijstelmoment voor 2023.

De belangrijkste financiële bijstellingen in de najaarsnota 2023 zijn de volgende:

Nadelen:  
- Jeugdzorg arrangementen   163.000
- Jeugdzorg landelijk transitie arrangement  160.000
- Verkiezingen                                                                               59.915
- Jeugdzorg pilot onderwijs-zorg arrangementen   43.841
- Maatregelen Wpg       40.000
- Minder uitkering gemeentefonds 253.574
   
Voordelen:  
- Leges omgevingsvergunningen102.600 
- Toeristenbelasting                                            166.102 

Patrick Schouw, wethouder Financiën: “Net als andere gemeenten en net als voorgaande jaren, worden we ook dit jaar weer geconfronteerd met hogere kosten voor jeugdzorg. Zorg voor onze (jeugdige) inwoners is zeer belangrijk. De ontwikkelingen van de zorgkosten zijn lastig vooraf in te schatten. We denken dat we deze ontwikkeling ook de komende jaren blijven zien. Verder brengen de Tweede Kamerverkiezingen extra kosten met zich mee voor ons als gemeente. We krijgen daar waarschijnlijk compensatie vanuit het Rijk voor, maar op dit moment is nog niet duidelijk hoe hoog deze mogelijk wordt. We hebben ook te maken met een lagere uitkering uit het gemeentefonds. In december volgt er nog een laatste bijstelmoment met de slotwijziging. Verder zijn we nu druk bezig om te komen tot een sluitende Programmabegroting 2024.” 

Besluitvorming

De Najaarsnota 2023 wordt op donderdag 28 september door de gemeenteraad behandeld. Op donderdag 9 november neemt de raad een besluit over de begroting 2024.