Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2021

Wethouder Hans Wierikx maakte op 7 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend. Stem nu op uw favoriet! Dit kan de hele maand september.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Najaarsnota 2021 sluit met een negatief saldo

Publicatiedatum: 
9 sep 2021
Het saldo van de najaarsnota 2021 laat een nadelig saldo zien van € 122.381 Het college stelt de gemeenteraad voor om dit nadeel te onttrekken aan de algemene reserve. Op basis van dit nadeel, sluit het jaar 2021 naar verwachting met een voordeel van € 215.145.

De belangrijkste financiële bijstellingen in de najaarsnota 2021 zijn de volgende:

Voordelen:

Uitkering gemeentefonds                                                                       €   99.000

Opbrengst OZB                                                                                     €   74.000

Nadelen:

Werkprogramma Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant                   €  124.000

Zorg, jeugd en participatie                                                                                  €  181.000

Coronacrisis

Voor de aanpak van COVID-19 voeren we de landelijk maatregelen van het Rijk, maatregelen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de adviezen van de VNG uit. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden.

Jan Mollen, wethouder Financiën: “We worden, net als vele andere gemeenten, wederom geconfronteerd met hogere kosten. Deze kosten zitten net als vorig jaar met name in hogere zorgkosten. Dit is een ontwikkeling waar we ook de komende jaren rekening mee houden. We blijven als gemeente zorgen voor goede zorg voor onze inwoners.

Aan de andere kant wordt voor heel 2021 een positief resultaat verwacht. Bij het opstellen van de begroting 2022 kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat we dit sluitend financieel plaatje kunnen doorzetten.”

Besluitvorming

De Najaarsnota 2021 wordt op donderdag 7 oktober door de gemeenteraad behandeld. Op donderdag 4 november neemt de raad een besluit over de begroting 2022.

Documenten

pdf Najaarsnota 2021 (PDF, 1.15 MB)