Meerjarenprogramma Geluidssanering Spoor

De rijksoverheid heeft normen gesteld om de geluidsoverlast als gevolg van het treinverkeer te beperken. Als er teveel geluid is op de gevels van woningen, is ProRail verplicht om maatregelen te treffen. ProRail heeft onderzoek gedaan naar maatregelen om de geluidsoverlast als gevolg van het spoor bij uw woning te verminderen.

Actueel

Geluidsmaatregelen bekend voor hoogst belaste woningen langs het spoor 

In 2012 is in de Wet milieubeheer geregeld dat woningen waar het geluid van spoorwegen of rijkswegen hard is, gesaneerd worden. Saneren wil zeggen: zorgen dat het geluid in de woningen afneemt tot binnen de wettelijke grenzen. In het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) werkt ProRail aan stillere spoorwegen, Rijkswaterstaat aan stillere wegen. Dit doen zij in opdracht van het Ministerie van IenW. De uitvoering gebeurt in stappen, te beginnen met die woningen en locaties, waar de geluidsbelasting het hoogst is.  

Aanpak

Het ministerie van IenW heeft in juni 2018 aangegeven als eerste geluidsmaatregelen te willen nemen bij de hoogst belaste woningen. Het gaat dan om saneringsobjecten met een gevelbelasting groter dan 75 decibel. Afhankelijk van het resterende budget besluit het ministerie van IenW in 2020 hoe de andere saneringsgevallen worden opgelost. 

Geluidsmaatregelen bekend

Om vast te kunnen stellen of er geluidsmaatregelen bij woningen langs het spoor nodig zijn, heeft ProRail berekeningen gedaan. Voor de eerste locaties zijn de berekeningen nu klaar en is bekend welke maatregelen er nodig zijn en of dit technisch haalbaar is. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk: het plaatsen van raildempers aan het spoor, het plaatsen of verhogen van geluidschermen naast het spoor en/of het geluid in de woningen verminderen met extra geluidsisolatie aan de woning.

Bekijk de geluidsmaatregelenkaart

Vanaf deze week kunnen huiseigenaren en bewoners op een speciale website www.mjpgspoor.nl op een geluidsmaatregelenkaart zien of hun huis in aanmerking komt voor sanering en zo ja welke maatregelen er zijn gepland. ProRail heeft de direct betrokkenen (huiseigenaren/bewoners) ook een brief gestuurd. 

Vervolg

De komende maanden kunnen mensen vragen stellen via www.mjpgspoor.nl en de geluidsmaatregelen bekijken. Dit is een informele fase. De volgende formele stap is dat deze maatregelen worden voorgesteld in een speciaal ‘regionaal saneringsplan’. Dit regionale saneringsplan staat over enkele maanden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV): www.bsv.nu. Als een burger of een gemeente het niet eens is met de inhoud van het saneringsplan kan een zienswijze worden ingediend, en daarna is er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Pas nadat het saneringsplan definitief is vastgesteld wordt de planning voor de bouwwerkzaamheden gemaakt. 


Hieronder vindt u het concept onderzoek van ProRail en informatie over het Meerjarenprogramma Geluidssanering Spoor (MJPG) en geluidsoverlast in het algemeen.

Stedenbouwkundige visie Halderberge

pdf Stedenbouwkundige visie Halderberge: geluidsschermen langs het spoor (PDF, 949.1 KB)

Het concept onderzoek voor de gemeente Halderberge

pdf Akoestisch onderzoek geluidsanering gemeente Halderberge (PDF, 956.47 KB) pdf Bijlage 1 bij het akoestisch onderzoek met de voorgestelde maatregelen per cluster (PDF, 13.96 MB) pdf Bijlage 2 bij het akoestisch onderzoek met de resultaten per adres (PDF, 122.61 KB)

Informatie over het Meerjarenprogramma Geluidssanering van Prorail

Uw Reactie
Uw Reactie