Meer informatie over indienen handhavingsverzoek

U wilt dat de gemeente (het college of de burgemeester) een einde maakt aan een illegale situatie. U wilt een handhavingsverzoek indienen.

Heeft u al gedacht aan het inschakelen van buurtbemiddeling?

De ervaring leert dat het indienen van een handhavingsverzoek vaak samenhangt met een conflict tussen de verzoeker en de overtreder. Buurtbemiddeling kan in dit soort zaken helpen. Het indienen van een handhavingsverzoek kan de tegenstellingen tussen de partijen onnodig vergroten. Wilt u hulp van een buurtbemiddelaar? Neem dan contact op met de coördinator buurtbemiddeling Halderberge via 06 44 68 82 19 of buurtbemiddeling@halderberge.nl.

Wat kunt u verwachten wanneer u verzoekt om handhaving?

Belanghebbende

Wij beoordelen of u belanghebbende bent bij het door u verzochte besluit. Wanneer u dat niet bent, kan uw verzoek niet aangemerkt worden als een formele aanvraag. Uw verzoek wordt dan niet in behandeling genomen.

Volledig en duidelijk

Wij beoordelen of uw verzoek voldoende concreet is. Is uw verzoek onduidelijk of onvolledig, dan krijgt u de gelegenheid om een verduidelijking/aanvulling te geven.

Bekendmaking

De inhoud van het handhavingsverzoek en uw identiteit worden bekend gemaakt aan degene die volgens u in overtreding is. Deze moet zich namelijk kunnen verdedigen tegen de inhoud van het verzoek. Een verzoek om handhaving kan een grote impact hebben op degene die volgens u in overtreding is. Uw verzoek kan de aanleiding zijn voor een bezoek van toezichthouders die daarbij over een aantal bevoegdheden beschikken, zoals het vorderen van inlichtingen. Deze gang van zaken moet controleerbaar zijn voor degene die volgens u in overtreding is. Vindt u deze bekendmaking bezwaarlijk, dan kunt u de overtreding anoniem melden.

Controle 

Een toezichthouder van de gemeente controleert of er inderdaad sprake is van een overtreding. De toezichthouder geeft de reden van zijn bezoek op aan degene die volgens u in overtreding is. De toezichthouder maakt vervolgens een controlerapport.

Er is een overtreding. Wat dan?

Wij sturen eerst een waarschuwingsbrief indien bij het bezoek is gebleken van een overtreding. In deze brief geven we de overtreder een termijn om de overtreding te beëindigen. Soms is er een overtreding omdat er zonder vergunning is of wordt gehandeld en kan de overtreding worden opgeheven door het verkrijgen van deze vergunning. Dan krijgt de overtreder de gelegenheid om deze binnen bepaalde termijn aan te vragen. U krijgt een afschrift van deze brief.

Na het verstrijken van de termijn, controleert een toezichthouder of de overtreding is opgeheven of dat er aanvraag is ingediend door de overtreder.

Als na de hercontrole blijkt dat de overtreding niet is opgeheven of geen aanvraag tot legalisering is ingediend, maken wij aan de overtreder het voornemen tot het opleggen van een sanctie bekend. U krijgt een afschrift van deze brief. De overtreder en u krijgen de gelegenheid binnen een termijn aan te geven wat u hiervan vindt. Dit is het indienen van een zienswijze. De ingediende zienswijzen nemen wij mee in de definitieve besluitvorming.

Verlenging termijn om te beslissen op uw verzoek

Wanneer wij niet binnen acht weken na ontvangst op uw verzoek kunnen beslissen, krijgt u hierover een brief. In deze brief geven wij aan binnen welke termijn wij wel kunnen beslissen op uw verzoek.

Uitzondering in spoedeisende situaties

Van deze gang van zaken wijken wij af in spoedeisende situaties, waarbij bijvoorbeeld gevaar bestaat voor personen, goederen, de omgeving, het milieu etc. In zulke gevallen kunnen wij besluiten tot direct ingrijpen.

Welke uitkomsten zijn mogelijk?

Wij kunnen uw verzoek om handhaving toe- of afwijzen.

Wij wijzen uw verzoek toe:

  • als er een overtreding is en
  • wij geen vergunning kunnen of willen verlenen hiervoor en
  • niet van handhavend optreden zou moeten worden afgezien omdat dit niet in verhouding staat tot het belang dat de overtreden norm beschermt.

Aan de overtreder wordt  een last onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd om ervoor te zorgen dat hij of zij de overtreding beëindigt of niet herhaalt. U krijgt als aanvrager een afschrift hiervan.

Wij wijzen het verzoek af:

  • als er geen overtreding is of
  • als er concreet zicht op legalisatie is of
  • van handhavend optreden zou moeten worden afgezien omdat dit niet in verhouding staat tot het belang dat de overtreden norm beschermt.

Er volgt dan géén last onder dwangsom of bestuursdwang. U krijgt een besluit tot afwijzing van uw verzoek om handhaving. Degene waarop het verzoek om handhaving betrekking had, krijgt hiervan een afschrift.

Niet eens met ons besluit?

Wanneer u het niet eens bent met het besluit, kunt u daartegen bezwaar maken. Ook de overtreder kan bezwaar maken en wel tegen de opgelegde last onder dwangsom of bestuursdwang. Bent u het niet eens met de uitkomst van de bezwaarprocedure, kunt u daartegen in beroep bij de rechter. De gang naar de rechter staat ook open voor de overtreder.