Lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen

Publicatiedatum: 
15 jan 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat overeenkomstig artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht, de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2019 de Lijst met Categorieën van gevallen waarvoor de gemeenteraad geen verklaring van geen bedenkingen hoeft af te geven heeft vastgesteld.

Toelichting

In artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat een aanvraag om omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, niet kan worden verleend voordat de gemeenteraad heeft verklaard dat er geen bedenkingen bestaan tegen verlening van de vergunning. De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2012 een lijst van categorieën vastgesteld waarbij een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) niet vereist is. In de op de lijst opgenomen gevallen is het college bevoegd te beoordelen of een activiteit in overeenstemming of in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
Deze oude lijst wordt per 16 januari 2020 ingetrokken en vervangen door een nieuwe lijst. De volledige lijst is te raadplegen op de gemeentelijke website.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 16 januari 2020. Het raadsbesluit van 11 oktober 2012 met de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen wordt ingetrokken per 16 januari 2020.

Geen bezwaar en beroep

De lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen is een algemeen verbindend voorschrift. Hiertegen staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar/beroep open.