Inzage openbare stukken en een WOB-verzoek indienen

De gemeente geeft u allerlei informatie via brieven, de Halderbergse Bode, de gemeentelijke website, folders, nieuwsbrieven, telefonisch, aan het loket etc.. Als u nog iets anders of iets meer wilt weten, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie, het Wob-verzoek. De Wob is de afkorting die wordt gebruikt voor de Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet regelt uw recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente. Iedereen kan een Wob-verzoek doen.

Indienen van een Wob-verzoek

U kunt een Wob-verzoek schriftelijk indienen: 

  • Concreet onderwerp: In het Wob-verzoek moet zo duidelijk mogelijk het onderwerp staan vermeld waarover u informatie wenst. Het onderwerp moet voldoende specifiek en concreet zijn beschreven.
  • Bestuurlijke aangelegenheid: Het Wob-verzoek moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dus over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan.
  • Informatie in documenten: De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn neergelegd in documenten (papieren stukken, digitale stukken, of bijvoorbeeld geluidsbanden, foto’s en films).

De gemeente aanvaardt geen Wob-verzoeken die langs elektronische weg binnenkomen. Verzoeken per mail, fax of andere vormen van elektronisch verkeer worden daarom niet in behandeling genomen.

De beslissing op een Wob-verzoek wordt zo spoedig mogelijk genomen, met een maximale termijn van 4 weken. Deze beslistermijn kan met nog eens 4 weken verlengd worden. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd aan u worden medegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken. Als de gemeente vermoedt dat een derde bezwaar heeft tegen openbaarmaking, kunnen de termijnen worden opgeschort om die derde de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen

Uw Reactie
Uw Reactie