Indienen verzoek basis- en budgetsubsidie voor 2024

De gemeente Halderberge heeft verschillende subsidieregelingen om bij te dragen aan de doelen in het sociaal domein. Het kan zijn dat uw organisatie daarvoor in aanmerking komt.

De doelen gaan over geestelijke en lichamelijke gezondheid, sociale netwerken en meedoen in de samenleving, financiële gezondheid en het opvoeden en opgroeien van jeugd.

In de subsidieregeling is opgenomen voor welke activiteiten subsidie kan worden aangevraagd en aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen. De subsidieregelingen zijn gebaseerd op de subsidieverordening. Er zijn drie soorten subsidieregelingen:

  • Basissubsidies voor vrijwilligersorganisaties;
  • Budgetsubsidies voor specifieke activiteiten waarvoor de gemeente budget beschikbaar heeft gesteld;
  • Incidentele subsidies voor incidentele activiteiten en evenementen, cultuurinitiatieven en voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverzoek 2024

Heeft u in 2023 een basis- of budgetsubsidie ontvangen van de gemeente Halderberge? Dan heeft u een brief ontvangen met informatie over de mogelijkheid om voor 2024 een subsidieverzoek en -verantwoording in te dienen. Instellingen die tot heden geen subsidie ontvingen, maar daar in 2024 wel voor in aanmerking willen komen, kunnen kijken op www.halderberge.nl/welzijnssubsidie voor meer informatie.