Hondenbelasting en hondenbeleid

Algemeen

In Halderberge betaalt u geen hondenbelasting. Wel gelden er regels voor hondeneigenaren. Toezichthouders van de gemeente doen controles. Bij overtreding van de regels schrijven zij boetes uit. Het openbaar ministerie bepaalt jaarlijks de hoogte van de boetes.

Voor meer informatie belt u naar 14 0165.

Gevaarlijke/hinderlijke honden

Als een hond zich lastig of gevaarlijk gedraagt, mag de burgemeester eisen dat de eigenaar de hond kort aanlijnt en/of muilkorft. Dit heeft niks met het ras van de hond te maken, maar alleen met gedrag. Meestal moet een hond aangelijnd of gemuilkorfd worden als een hond een ander dier of een mens heeft gebeten. De burgemeester zal dit pas eisen als de politie hier een advies over geeft.

Ik wil melding maken van een bijtincident. Waar en hoe doe ik dat?

U kunt dit melden bij de politie via 0900-8844. Gaat het om een acute en ernstige situatie, dan belt u 112. U kunt ook melden als u niet zelf bent gebeten of als de gebeten hond niet van u is.

Als er meldingen over bijtende honden bij de gemeenten binnenkomen, dan sturen wij die door naar de politie. Dat doen we omdat:

 • De politie deskundig is om vast te stellen wat er precies is gebeurd. Daarnaast kan de politie het gedrag van de hond goed beoordelen.
 • Het beter is om alle meldingen van bijtende honden te verzamelen op één punt. Zo is sneller te zien of het gedrag van een bepaalde hond problemen geeft.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Eerst zal de politie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Als de hond zich normaal heeft gedragen, dan heeft de politie een gesprek met de eigenaar. Ook zullen afspraken gemaakt worden over wie de eventuele schade betaalt. Het kan zijn dat de politie een schriftelijke waarschuwing stuurt naar de eigenaar.

Als de hond zich gevaarlijk heeft gedragen, krijgt de eigenaar een brief van de politie waarin staat dat de hond een gevaarlijk dier is. De eigenaar weet dan dat hij/zij de plicht heeft om al het noodzakelijke te doen om te zorgen dat de hond geen schade kan veroorzaken. In ernstige gevallen wordt het openbaar ministerie ingeschakeld.

Wanneer legt de burgemeester een aanlijngebod of aanlijn- en muilkorfgebod op?

Na onderzoek naar wat er is gebeurd, adviseert de politie aan de burgemeester of de eigenaar van de hond deze kort moet aanlijnen en/of moet muilkorven. Dit hoeft alleen als de hond op openbaar gebied of op een terrein van een ander is. Dit betekent dat de hond kort aangelijnd of gemuilkorfd moet zijn op bijvoorbeeld de openbare weg maar ook op losloopplaatsen en buiten de bebouwde kom. Als de burgemeester heeft besloten dat een hond kort aangelijnd en/of gemuilkorfd moet worden, zullen BOA’s van de gemeente controleren of dit ook werkelijk gebeurt.

Er wordt niet aangegeven hoe lang een hond moet worden aangelijnd en/of gemuilkorfd. Als een erkende dierengedragsdeskundige kan aantonen dat de hond geen gevaarlijk gedrag meer vertoont, kan de burgemeester aangeven dat de hond niet meer kort aangelijnd en/of gemuilkorfd hoeft te worden.

Mag de eigenaar met een aanlijngebod of aanlijn- en muilkorfgebod voor verblijf op openbare plaatsen of terreinen van anderen, de hond op eigen terrein los laten lopen?

De hond mag op eigen terrein (buiten) loslopen. Hij moet dan wel een muilkorf aan. Maar als de eigenaar van de hond een duidelijk leesbaar waarschuwingsbord plaatst, dan mag de hond zonder muilkorf op het eigen terrein loslopen. Dit bord moet goed leesbaar zijn vanaf de weg. De brievenbus en de deurbel moeten dan ook bereikbaar zijn zonder op het terrein te komen waar de hond losloopt. Het terrein waar de hond losloopt moet een hek hebben dat hoog genoeg is, zodat de hond niet buiten het terrein kan komen.

De bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening kunt u raadplegen op www.overheid.nl

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

 1. Als de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.
 2. Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd te houden met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.
 3. Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond voorzien te houden van een muilkorf die: 
  a. vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;
  b. door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en
  c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid aanhef en onder c, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de minister die het aangaat op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein

 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze hond op zijn terrein zonder muilkorf te laten loslopen als de burgemeester een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod heeft opgelegd als bedoeld in artikel 2:59, eerste lid of heeft meegedeeld dat hij de hond gevaarlijk acht, dan wel als de hond is opgeleid voor bewakings-, opsporings-, en verdedigingswerk.
 2. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet als:
  a. op een vanaf de weg zichtbare plaats een naar het oordeel van de burgemeester duidelijk leesbaar waarschuwingsbord is aangebracht;
  b. het mogelijk is een brievenbus te bereiken en aan te bellen zonder het terrein te betreden; en
  c. het terrein voorzien is van een zodanig hoge en duidelijke afrastering dat de hond niet zelfstandig buiten het terrein kan komen.

Landelijke ontwikkelingen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil bijtincidenten  voorkomen. Via www.overheid.nl kunt u het volgende volgen:

 • de lijst karakteristieken hoogrisicohonden,
 • de registratie van bijtincidenten
 • het bijbrengen van kennis en kunde aan fokker, eigenaar en toezichthouder (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 28 298, nr. 1056).

Dit heeft op dit moment nog niet geleid tot concrete aanbevelingen voor gemeenten.

Aanlijnplicht

In de eerste plaats geldt er binnen de bebouwde kom een aanlijnplicht. Om honden meer ruimte te geven wijst het college enkele losloopplaatsen aan waar de aanlijnplicht niet geldt. Voor informatie hierover neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14 0165. 

Geen honden op speelplaatsen

Verder geldt dat u geen honden uit mag laten op plaatsen waar kinderen kunnen spelen zoals speelplaatsen, speelweiden en zandbakken, ook niet als deze honden aangelijnd zijn.
Deze regels gelden niet voor geleidehonden en sociale hulphonden en voor honden die hiervoor worden opgeleid.
Honden die zich in de openbare ruimte bevinden moeten altijd voorzien zijn van een kenmerk waaruit blijkt wie de eigenaar is zoals een halsband.

Losloopgebieden

Een losloopgebied voor honden vindt u aan de noord-oostzijde van de vijver in de wijk Blankershove in Oud Gastel. En ook aan het West Vaardeke in Oudenbosch. In de kernen Bosschenhoofd, Hoeven en Stampersgat zijn nog geen losloopgebieden aangewezen.

Hondenpoep

Overal binnen de bebouwde kom geldt dat hondenpoep door de eigenaar of houder van de hond onmiddellijk moet worden opgeruimd. Dit geldt dus ook als de hond zijn behoefte bijvoorbeeld in de goot heeft gedaan.
De opruimplicht geldt niet voor geleidehonden en sociale hulphonden en voor honden die hiervoor worden opgeleid.
Ook buiten de bebouwde kom kan de gemeente plaatsen aanwijzen waar de opruimplicht geldt maar dat is op dit moment nog niet het geval.

Poepzakje of -schepje

Iedereen die binnen de bebouwde kom een hond uitlaat moet een stevig zakje of schepje bij zich dragen waarmee de hondenpoep kan worden opgeruimd. Geschikte plastic zakjes zijn eenvoudig verkrijgbaar en in elke supermarkt te koop. Zakjes met hondenpoep kunnen door de begeleider thuis in de grijze container worden gegooid. Ook kan gebruik worden gemaakt van de afvalbakken die aanwezig zijn in de openbare ruimte.
Deze verplichting geldt ook indien de hond tijdens het uitlaten al één of meerdere keren zijn behoefte heeft gedaan. De hondenbezitter is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van voldoende zakjes.