Hoeven - locatie Reuzelaar

Met de ingebruikname van de nieuwe school komt deze locatie beschikbaar voor herontwikkeling. Door de gemeenteraad is besloten hier in totaal 29 woningen te realiseren, waarvan 3 woningen op langere termijn. Voor de locatie is een stedenbouwkundig raamwerk vastgesteld. Dit stedenbouwkundig raamwerk wordt gebruikt voor de verdere uitwerking door de CPO-groep en voor het opstellen van het bestemmingsplan.

Voor de ontwikkeling van het terrein wordt uitgegaan van één nieuw bestemmingsplan voor het gebied dat de basisschool, de kleuterschool, de peuterschool en de kinderopvang beslaat. Omdat nog onduidelijk is wanneer de locaties van de peuterschool en kinderopvang vrijkomen en daarmee onduidelijk is wanneer dit gebied ontwikkeld kan gaan worden, wordt voor dit gebied een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen.

Om de kwaliteit van de ontwikkeling te borgen zal er ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld gaan worden.

Proces

Op 9 februari 2017 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie voor deze locatie vastgesteld. De grondexploitatie bevat de financiële kaders waarbinnen de ontwikkeling opgepakt kan gaan worden. 

Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig raamwerk vastgesteld.

Op 6 februari 2018 heeft het college het ontwerp-bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

In januari 2019 is op het Reuzelaar terrein een vervuiling gevonden. De gemeente is in overleg met de GGD en de provincie hierover. De gemeente heeft van de provincie toestemming om vanaf 24 mei 2019 te starten met de sanering. Omwonenden, CPO leden en overige betrokkenen worden op de hoogte gehouden van de situatie.

Toelichting Reuzelaar Hoeven op ruimtelijkeplannen.nl

Regels Reuzelaar Hoeven op ruimtelijkeplannen.nl
pdf Ontwerp-bestemmingsplan verbeelding (PDF, 169.53 KB)
pdf Vormvrije MER_Herontwikkeling Reuzelaar-terrein (PDF, 1.35 MB)
pdf Concept beeldkwaliteitsplan (PDF, 2.3 MB)

Het ontwerp-bestemmingsplan is ook te raadplegen via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1655.BP2012-B001

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Op dit moment is er een initiatiefgroep CPO-Reuzelaar die de belangstelling voor een CPO-project peilt. 

Wat is CPO?

CPO houdt in dat een groep particulieren gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Het gehele proces wordt uitgevoerd door de groep toekomstige bewoners: van het ontwerp van de woningen tot de keuze voor de architect en de aannemer. 
De initiatiefgroep denkt daarbij aan meerdere doelgroepen, zoals senioren die een levensloopbestendige woning willen met tuin of patio, starters die graag in Hoeven willen blijven of juist terug willen naar Hoeven en anderen met specifieke woonwensen, die tot nu toe geen passende en betaalbare woning in Hoeven kunnen vinden.

Wilt u meer weten over samen bouwen op de locatie Reuzelaar of de folder aanvragen die de initiatiefgroep heeft ontwikkeld? 

Stuur dan een mail naar: cpo.reuzelaar@gmail.com

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: mw. C. Akkermans
Wat vindt u van de informatie op deze pagina?