Hoeven - Centrum Oost

De gemeente Halderberge gaat een ruimtelijke visie opstellen voor de vrijkomende schoollocatie van de Lindenlommer in Hoeven en de omgeving daarvan. Op basis van deze visie kunnen  initiatieven van marktpartijen getoetst worden. Aan de gemeenteraad wordt een krediet gevraagd om het opstellen van deze visie te bekostigen. Dit proces zal in het tweede kwartaal van 2018 starten. Daarnaast gaat de gemeente  een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid van een dorpshuisfunctie in de R.K. Kerk St. Jan de Doper en de pastorie in Hoeven. Een deel van de kerk zal beschikbaar blijven voor de eredienst.

Locatie Lindenlommer en omgeving

Het huidige schoolgebouw de Lindenlommer staat door de verhuizing van de school leeg. Ook het gebouw van de bibliotheek komt  op korte termijn leeg. Er volgt een onderzoek  of de dorpshuisfunctie verplaats kan worden naar de kerk en pastorie in Hoeven, zodat ook de locatie van Het Kompas vrij komt. De gronden van deze gebouwen zijn allemaal in eigendom van de gemeente. Gronden in de omgeving hiervan zijn van andere partijen. Om al deze plannen goed op elkaar aan te kunnen sluiten heeft de gemeente besloten een ruimtelijke visie op te  stellen.

Dorpshuisfunctie Hoeven

Het huidige dorpshuis Het Kompas kent een achterstallige onderhoudssituatie. Ook moet voor een goede sanering van een bodemverontreiniging de grote zaal verwijderd worden. Samen met de Samenstichting Hoeven is onderzocht welke locaties geschikt zouden zijn voor een dorpshuis. De Samenstichting Hoeven heeft geadviseerd om de huidige locatie van het Kompas, een locatie rondom de nieuwe brede school en een locatie rondom de kerk verder te onderzoeken.  Op basis van een eerste beoordeling van de scenario’s en eerste gesprekken met het Kerkbestuur heeft de gemeente besloten het scenario van een dorpshuis in dan wel rondom de kerk verder te onderzoeken.

Participatie

De gemeente wil samen met omwonenden, grondeigenaren en ontwikkelaars onder begeleiding van een onafhankelijke stedenbouwkundige komen tot een ruimtelijke visie, waaraan individuele plannen getoetst worden

Voor het vervolg van het onderzoek naar de dorpshuisfunctie wordt samen met de verenigingen, die momenteel gebruik maken van Het Kompas, bekeken wat nodig is voor een nieuw dorpshuis. Ook zal onderzocht worden of andere functies of verenigingen toegevoegd kunnen worden. Omdat de kerk een rijksmonument is en de pastorie een gemeentelijk monument zal ook een bouwhistorisch onderzoek deel uit maken van dit onderzoek.

Informatiebijeenkomst 2 april

Op 2 april is er een informatiebijeenkomst gehouden in Conferentiecentrum Bovendonk over Centrum-Oost Hoeven. Omwonenden en overige betrokkenen mochten hun wensen en ideeën aandragen over nieuwe ontwikkelingen in het gebied en aangeven wat ze als prettig ervaren of wat beter kan binnen het plangebied. Dit gebeurde aan de hand van verschillende panelen waar elk deelgebied in beeld was gebracht. Op de panelen en via een inventarisatielijst konden mensen reageren. Een reactie kan ook nu nog worden aangeleverd. Hieronder vindt u de panelen en de inventarisatielijst. De inventarisatielijst kan nog tot 24 mei 2019 worden ingevuld. Alle opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking van de deelgebieden. Op een nog nader te bepalen moment wordt u geïnformeerd hoe uw opmerking(en) verwerkt zijn. Graag zien we uw reactie tegemoet.

pdf Bewonersavond Hoeven Centrum Oost (PDF, 10.67 MB) pdf Inventarisatieformulier Hoeven Centrum Oost (PDF, 730.92 KB)

 

Nieuwsbrieven

pdf nieuwsbrief hoeven centrum - oost maart 2019 (PDF, 632.92 KB) pdf nieuwsbrief hoeven centrum - oost december 2018 (PDF, 1.96 MB) pdf nieuwsbrief hoeven centrum - oost november 2018 (PDF, 627.9 KB)

 

Meer informatie                     

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: mw. C. Akkermans
  • Projectassistente: mw. A. Suijkerbuijk
Wat vindt u van de informatie op deze pagina?