Coördinatieprocedure ontwerpbestemmingsplan Kom Oudenbosch, Bosschendijk 193 en ontwerpbesluit omgevingsvergunning (verplaatsing Aldi)

Publicatiedatum: 
27 nov 2019

Coördinatieprocedure 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken ingevolge artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat een coördinatieprocedure wordt toegepast voor de verplaatsing van supermarkt Aldi van de Oost-Vaardeke naar het voormalig Handelscentrum aan de Bosschendijk 193 in Oudenbosch. Deze procedure maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een plan gezamenlijk voor te bereiden en in procedure te brengen.
Om de verplaatsing mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en is voor het bouwplan een aanvraag omgevingsvergunning gedaan.

Inzage

Aangezien de coördinatieprocedure wordt toegepast, worden het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan “Kom Oudenbosch, Bosschendijk 193” en de daarbij behorende stukken voor eenieder gelijktijdig ter inzage gelegd. Met ingang van 28 november 2019 kunnen de stukken gedurende zes weken (tot en met woensdag 8 januari 2020) door een ieder worden ingezien. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket, Parklaan 15 in Oudenbosch. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het volgende planidentificatienummer: NL.IMRO.1655.BP1016-B001

M.e.r.-beoordeling

Voor het plan is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 november 2019 besloten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn, die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. 

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze naar voren brengen over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning. 
Wij verzoeken u om in de zienswijze kenbaar te maken tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze is gericht. Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad en zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen ingebracht worden als zienswijze tegen het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan.