Coördinatieprocedure ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 37 te Oud Gastel en ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Publicatiedatum: 
24 mrt 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken ingevolge artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat een coördinatieprocedure wordt toegepast voor het realiseren van 12 woningen aan de Dorpsstraat 37 in Oud Gastel. Deze procedure maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een plan gezamenlijk voor te bereiden en in procedure te brengen.

Om de realisatie van de woningen mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en is voor het bouwplan een aanvraag omgevingsvergunning gedaan.

Inzage

Aangezien de coördinatieprocedure wordt toegepast, worden het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 37 te Oud Gastel” en de daarbij behorende stukken voor eenieder gelijktijdig ter inzage gelegd. Met ingang van 25 maart 2021 kunnen de stukken gedurende zes weken (tot en met donderdag 6 mei 2021) door een ieder worden ingezien. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het volgende planidentificatienummer: NL.IMRO.1655.BP3016-B001

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze naar voren brengen over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Wij verzoeken u om in de zienswijze kenbaar te maken tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze is gericht. Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad en zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.