College Halderberge presenteert Programmabegroting 2020 - Begroting en meerjarenbegroting sluiten positief

Publicatiedatum: 
10 okt 2019
Het college van Halderberge presenteert de Programmabegroting 2020. De begroting toont een positief resultaat voor 2020 en hetzelfde geldt voor de meerjarenraming 2021 – 2023. “Ondanks een stijging van de zorgkosten kunnen we alle zorg blijven leveren. Daarnaast is er ook ruimte gevonden voor extra investeringen in onder andere onkruidbestrijding en het aanpakken van extra onderhoud aan wegen. Ook alle overige ambities uit het raads- en collegewerkprogramma zijn overeind gebleven”, zegt wethouder Jan Mollen.

Financieel beeld

Samenvattend ontstaat voor de jaren 2020 – 2023 het volgende beeld.

2020: €      18.686  positief

2021: €    145.019  positief

2022: €    844.529  positief

2023: € 1.411.135  positief

“De begroting is voor de aankomende jaren sluitend en laat over de gehele termijn van vier jaar een positief saldo zien. De financiële positie van de gemeente is verbeterd en op onderdelen inmiddels voldoende. Met name het structurele herstel van de schuldpositie duurt wat langer dan verwacht, doordat enkele grote investeringen pas na 2020 worden gerealiseerd,” aldus wethouder Jan Mollen

Lastendruk inwoners

Per saldo stijgt de lastendruk voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning in 2020 met 5,48%. Voor eenpersoonshuishouden met een eigen woning stijgt de lastendruk met 3,92%. Voor huishoudens met een huurwoning stijgt de lastendruk zowel voor meerpersoonshuishoudens als voor alleenstaanden met resp. 7,62% en 5,60%.

De tarieven van de rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op het nieuwe riolerings- en afvalbeleidsplan. De OZB-tarieven stijgen met het inflatiepercentage van 1,5%. Dit is met 0,5% verlaagd ten opzichte van de uitgangspunten in de Zomernota 2019.

Begrotingsbehandeling

Op maandag 21 oktober is er een openbare raadsinformatieavond over de planning en control cyclus en de begroting 2019. De programmabegroting wordt op 23 oktober behandeld in een gecombineerde commissie SM&V en B&O. Op donderdag 7 november vergadert de gemeenteraad over de begroting en neemt hierover een besluit.  

Inwoners van Halderberge zijn van harte welkom om alle vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen beginnen allemaal om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Parklaan 15 in Oudenbosch.

Bekijk de begroting: http://programmabegroting2020.halderberge.tangelo.nl/