Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief maakt het voor u mogelijk om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. U kunt dit doen zonder dat u zich hiervoor hoeft aan te sluiten bij een politieke partij of zonder zelf gekozen te worden in de gemeenteraad. Als u een goed idee hebt om iets aan te pakken, kunt u dit voorstel indienen bij de gemeenteraad.

Voldoet uw voorstel aan de voorwaarden, dan moet de gemeenteraad uw voorstel behandelen en er een besluit over nemen.

Spelregels

 • U woont in de gemeente Halderberge of u heeft daar een belang
 • U bent 14 jaar of ouder
 • Het verzoek bevat een omschrijving van het burgerinitiatief en een toelichting. Ook vermeldt u uw naam, adres en geboortedatum. En u plaatst uw handtekening onder het verzoek. Om het u gemakkelijk te maken is er een formulier beschikbaar waar u deze gegevens kunt invullen
 • Uw voorstel wordt ondersteund door tenminste 50 initiatiefgerechtigden. Dat blijkt uit een handtekeningenlijst die u meestuurt met uw voorstel. Initiatiefgerechtigden zijn inwoners van Halderberge of degenen die daar een belang hebben. Ook voor de handtekeningenlijst kunt u gebruik maken van een formulier
 • U kunt niet over alle onderwerpen voorstellen indienen. Een burgerinitiatiefvoorstel mag niet gaan over:
  • een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad;
  • een vraag over het gemeentelijk beleid;
  • een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;
  • een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;
  • een onderwerp waarover minder dan 6 maanden voor de indiening van het burger-initiatiefvoorstel door de gemeenteraad een besluit is genomen

Vervolg

Als uw verzoek voldoet aan de eisen behandelt de raad dit meestal in de eerstvolgende raadsvergadering. Als verzoeker krijgt u de gelegenheid uw burgerinitiatiefvoorstel mondeling toe te lichten. Raadsvergaderingen zijn openbaar. Mede ondertekenaars of andere belangstellenden zijn dus welkom. 

Wilt u een verzoek om een burgerinitiatief op de agenda van de raad plaatsen? Of wilt u meer weten? Neem dan contact opnemen met de griffie. Die is bereikbaar via (0165) 390564 of griffie@halderberge.nl.