Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

In beweging met de omgeving: Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2022 en de gemeente Halderberge is druk bezig met de voorbereidingen hierop. Alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving en op welke manier we hierin samenwerken, komt samen in de Omgevingswet. De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om in Halderberge prettig te leven, wonen, werken en recreëren. Hierbij gaat het over onderwerpen zoals gebouwen, water, wegen, natuur, klimaat en energie.

De Omgevingswet zorgt ervoor dat er minder regels komen en dat deze regels overzichtelijk en makkelijk te vinden zijn. Ook komt er door de nieuwe wet meer ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers.

Meer informatie is te vinden in dit filmpje over de Omgevingswet


Actueel

Invoering Omgevingswet uitgesteld, werken volgens Omgevingswet gaat door!

In Nederland gelden er diverse wetten voor activiteiten in de leefomgeving zoals bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en verkeer. Voor veel inwoners en ondernemers is door de bomen het bos niet meer te zien. Om die reden is er een nieuwe wet gemaakt: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet is inmiddels aangenomen door zowel door Tweede als Eerste Kamer en zou 1 januari 2022 gaan gelden.

Omgevingswet later in werking

Afgelopen woensdag 1 april heeft minister Van Veldhoven de Tweede Kamer geïnformeerd over uitstel van de Omgevingswet. De minister vindt het niet langer haalbaar om de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Deze weken staan in het teken van maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Dit heeft ook gevolgen voor de voorbereidingen op de Omgevingswet, zowel landelijk als lokaal. Een verantwoorde inwerkingtreding staat centraal en daarom zal de minister in de komende periode bekijken wanneer de wet wel in kan gaan.

Wat betekent dit voor u?

Op dit moment wordt binnen de gemeente hard gewerkt aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet streeft naar het sneller doorlopen van procedures, het schrappen van onnodige regels en het meer ruimte geven aan participatie (zoals de omgevingsdialoog). Dit alles om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers te blijven verbeteren. Daar gaan we ook volop mee door! Wanneer er concrete veranderingen in onze dienstverlening zijn informeren we u actief via onze website en social media.


Omgevingsvisie

Gemeente Halderberge werkt dit jaar aan een Omgevingsvisie. In deze visie worden de ambities voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastgelegd. De Omgevingsvisie geeft straks houvast om initiatieven te stimuleren en beter en sneller te faciliteren.

De nieuwe Omgevingswet schrijft voor dat het plannen maken voor een gemeente eenvoudiger en transparanter moet gebeuren. Volgens deze wet moet elke gemeente in 2024 een Omgevingsvisie hebben. 

Bij het opstellen van deze visie kijken wij naar trends, ontwikkelingen en bestaand beleid dat nog steeds bruikbaar is als basis voor de toekomst. Maar wij willen graag dat inwoners, ondernemers en andere betrokkenen meedenken en meedoen. De tweede helft van 2020 gaan we graag met u in gesprek. Wilt u hierbij betrokken worden? Geef dit dan alvast aan via gemeente@halderberge.nl of via 14 0165. 

Documenten

De Omgevingswet vraagt van iedereen een nieuwe manier van denken en werken. Daarmee is de Omgevingswet niet alleen een juridische, maar zeker ook een maatschappelijke opgave. 

De gemeenteraad heeft eerder de volgende document vastgesteld:

  • Koersdocument implementatie omgevingswet (juni 2018). In het Koersdocument is een algemeen deel over de Omgevingswet opgenomen en hierin zijn ook de gemeentelijke ambities opgenomen.
  • Implementatieplan Omgevingswet, In beweging met de omgeving (december 2018). In het implementatieplan staat hoe de gemeente Halderberge de invoering van de Omgevingswet wil aanpakken. 
    pdf Implementatieplan Omgevingswet - In beweging met de omgeving (PDF, 1.65 MB)

Meer weten?

Voor meer achtergrondinformatie over de Omgevingswet verwijzen wij u graag naar de website Aan de slag met de omgevingswet. Voor informatie over de aanpak in de gemeente Halderberge kunt u contact opnemen met één van de leden van het programmateam Omgevingswet, via 14 0165.