Besluitenlijst gemeenteraad 24 oktober  

Publicatiedatum: 
5 nov 2019
De raad van de gemeente Halderberge heeft in zijn vergadering van 24 oktober 2019 de volgende besluiten genomen, met hierbij vermeld de eventueel aangenomen amendementen (wijziging van het voorstel) en moties (verzoek aan het college):
 • Het bestemmingsplan Bernardushof vastgesteld.
 • Het voorstel aanwijzing vaste trouwlocaties aangenomen.
 • De verordening rechtspositie raads- en commissieleden vastgesteld, waarbij het amendement over de vergoeding is aangenomen.
 • De Najaarsnota 2019 vastgesteld.
 • Het voorstel Begrotingswijziging 2019 Werkplein Hart van West-Brabant aangenomen.
 • Het voorstel Rekenkamercommissie Onderzoek afvalinzameling gemeente Halderberge aangenomen.
 • Het Afvalbeleid gemeente Halderberge 2019-2022 vastgesteld, waarbij het amendement ‘stimuleren minder aanbieden afval’ is aangenomen.
 • Het beleidsplan Energietransitie gemeente Halderberge 2019-2022 vastgesteld, waarbij het amendement ‘kostenneutrale Energietransitie’ is aangenomen.
 • De Module Duurzame Mobiliteit als onderdeel van de Mobiliteitsvisie 2019-2022 vastgesteld.
 • Voorstel visie op zonneweides gemeente Halderberge 2019-2021 vastgesteld.
 • Het voorstel ‘Juzt’ aangenomen.

U kunt de besluitenlijst met de volledige tekst van de raadsbesluiten nalezen op internet via de website van de gemeenteraad van Halderberge
Deze publicatie geldt slechts als openbaarmaking van de besluitenlijst van de raadsvergadering (artikel 23 van de Gemeentewet) en treedt niet in de plaats van eventueel wettelijk voorgeschreven bekendmakingen. Voor zover voor afzonderlijke raadsbesluiten nog aparte bekendmakingseisen worden gesteld, kunnen aan deze  openbaarmaking geen rechten worden ontleend.

De publicatie van de vaststelling en inwerkingtreding van verordeningen vindt u op Overheid.nl. Daar is ook de volledige tekst van de verordening te raadplegen.