Besluitenlijst gemeenteraad

Publicatiedatum: 
17 jun 2020
De raad van de gemeente Halderberge heeft in zijn vergadering van 28 mei (en voortgezet op 2 juni) 2020 de volgende besluiten genomen, met hierbij vermeld de eventueel aangenomen amendementen (wijziging van het voorstel) en moties (verzoek aan het college):
  • De Financiële verordening Halderberge vastgesteld
  • De Regionale nota Integraal armoede- en schuldenbeleid vastgesteld
  • Het voorstel bestemmingsplan ‘Kom Oudenbosch, Bosschendijk 193’ verworpen (met 6 stemmen voor en 15 stemmen tegen)
  • De Actiekaart Oud Gastel vastgesteld
  • De Actiekaart bedrijventerreinen vastgesteld
  • De Concept Regionale Energiestrategie vastgesteld
  • Het voorstel tijdelijke huisvesting basisschool Uniek aangenomen
  • De motie ‘voor VNG algemene ledenvergadering betreffende gemeentefonds’ aangenomen
  • De motie ‘Proefprojecten WKB’ aangenomen

U kunt de besluitenlijst met de volledige tekst van de raadsbesluiten nalezen op internet via de website van de gemeenteraad van Halderberge https://halderberge.raadsinformatie.nl. Deze publicatie geldt slechts als openbaarmaking van de besluitenlijst van de raadsvergadering (artikel 23 van de Gemeentewet) en treedt niet in de plaats van eventueel wettelijk voorgeschreven bekendmakingen. Voor zover voor afzonderlijke raadsbesluiten nog aparte bekendmakingseisen worden gesteld, kunnen aan deze  openbaarmaking geen rechten worden ontleend.

De publicatie van de vaststelling en inwerkingtreding van verordeningen vindt u op Overheid.nl. Daar is ook de volledige tekst van de verordening te raadplegen.