Besluitenlijst gemeenteraad

Publicatiedatum: 
28 okt 2020
De raad van de gemeente Halderberge heeft in zijn vergaderingen van 24 september en 15 oktober 2020 de volgende besluiten genomen, met hierbij vermeld de eventueel aangenomen amendementen (wijziging van het voorstel) en moties (verzoek aan het college):

24 september 2020:

 • Het voorstel Gunning en aanwijzing accountant aangenomen;
 • Het voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling WVS-Groep aangenomen;
 • Het voorstel vrijstelling woonplaatsvereiste aangenomen;
 • Het voorstel Omgevingsagenda Halderberge aangenomen;
 • Het Informatiebeleidsplan 2021-2024 vastgesteld;
 • Het voorstel 1e begrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) aangenomen;
 • De motie ‘Jeugd en verslaving’ is door het college overgenomen;
 • De motie ‘Maatregelen ter voorkoming van onnodig doorgaand vrachtverkeer op de N641 “de Kralen” is aangenomen.

15 oktober 2020:

 • De Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad vastgesteld;
 • Het voorstel Religieus erfgoed Oudenbosch met het amendement ‘Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch’ aangenomen. Hierbij is de motie ‘Mariabouw’ aangenomen;
 • Het bestemmingsplan Uythof Bovendonk in Hoeven vastgesteld;
 • Het bestemmingsplan Oudendijk 58-60 in Oud Gastel vastgesteld;
 • Het voorstel heroverweging realisatie nieuw Markland College Oudenbosch aangenomen;
 • Het voorstel plan van aanpak aardgasvrije bebouwde omgeving aangenomen;
 • het beleidsplan Openbare verlichting  2021 – 2025 vastgesteld. Hierbij is de motie ‘Verkeersonveiligheid als gevolg van het ontbreken van openbare verlichting’ door het college overgenomen;
 • De Najaarsnota 2020 vastgesteld.

U kunt de besluitenlijsten met de volledige tekst van de raadsbesluiten nalezen op internet via de website van de gemeenteraad van Halderberge https://halderberge.raadsinformatie.nl.

Deze publicatie geldt slechts als openbaarmaking van de besluitenlijst van de raadsvergadering (artikel 23 van de Gemeentewet) en treedt niet in de plaats van eventueel wettelijk voorgeschreven bekendmakingen. Voor zover voor afzonderlijke raadsbesluiten nog aparte bekendmakingseisen worden gesteld, kunnen aan deze  openbaarmaking geen rechten worden ontleend.

De publicatie van de vaststelling en inwerkingtreding van verordeningen vindt u op Overheid.nl. Daar is ook de volledige tekst van de verordening te raadplegen.