Besluitenlijst gemeenteraad

Publicatiedatum: 
13 mei 2020
De raad van de gemeente Halderberge heeft in zijn vergaderingen van 6 februari, 19 maart en 23 april 2020 de volgende besluiten genomen, met hierbij vermeld de eventueel aangenomen amendementen (wijziging van het voorstel) en moties (verzoek aan het college):

6 februari 2020:

  • Het Raamwerk Centrum-Oost Hoeven vastgesteld.
  • Het Meerjarig Onderhoudsplan gebouwen 2020 – 2024 vastgesteld.
  • De motie Contourennotitie RES West-Brabant aangenomen.

19 maart 2020:

  • Het voorstel ‘Actualiseren van de verkeerskundige bebouwde komgrens in de gemeente Halderberge’ aangenomen.
  • Het voorstel ‘Suppletieverzoek niet gesprongen explosieven’ aangenomen.
  • Het college toestemming te verlenen voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant en aansluiting bij een werkgeversvereniging.
  • Actualisering welzijnssubsidies: de Algemene subsidieverordening vastgesteld.

23 april 2020:

  • De Integrale parkeeroplossing centrum Oudenbosch vastgesteld.
  • De motie Corona – Noodfonds is door het college overgenomen.

U kunt de besluitenlijsten met de volledige tekst van de raadsbesluiten nalezen op internet via de website van de gemeenteraad van Halderberge https://halderberge.raadsinformatie.nl.

Deze publicatie geldt slechts als openbaarmaking van de besluitenlijst van de raadsvergadering (artikel 23 van de Gemeentewet) en treedt niet in de plaats van eventueel wettelijk voorgeschreven bekendmakingen. Voor zover voor afzonderlijke raadsbesluiten nog aparte bekendmakingseisen worden gesteld, kunnen aan deze  openbaarmaking geen rechten worden ontleend.

De publicatie van de vaststelling en inwerkingtreding van verordeningen vindt u op Overheid.nl. Daar is ook de volledige tekst van de verordening te raadplegen.