Bekendmaking Anterieure overeenkomst voormalige Mariaschool te Oudenbosch

Publicatiedatum: 
21 jul 2021
Burgemeester en wethouders van Halderberge maken op grond van art. 6.24, derde lid Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente een anterieure exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro heeft gesloten voor de herontwikkeling van de voormalige Mariaschool, Ringstraat 3 te Oudenbosch.

Het bouwplan voorziet in de bouw van 13 appartementen en 1  grondgebonden woning met atelierruimte met bijbehorende voorzieningen, waaronder parkeerplaatsen. De overeenkomst heeft tot doel om het verhaal van de grondexploitatiekosten (o.a. financiële bijdragen, en planschade) zeker te stellen zonder dat hiervoor een exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. Ook zijn tussen de gemeente en de initiatiefnemer de voorwaarden opgesteld waarbinnen de planontwikkeling plaatsvindt. Daarbij is afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om het planologisch mogelijk te maken dat het bouwplan op de locatie gerealiseerd kan worden. Met de initiatiefnemer zijn onder meer afspraken gemaakt over de kosten van uit te voeren onderzoeken, het bouw- en woonrijp maken van de locatie, over de aansluiting van de locatie op de openbare voorzieningen en over de kosten van eventueel optredende planschade en/of schade door werkzaamheden. Tot slot voorziet de overeenkomst in een geschillenregeling en bevat deze diverse bepalingen inzake het tussentijds wijzigen en ontbinden van de overeenkomst. Deze zakelijke beschrijving is tevens in te zien op www.overheid.nl.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.