Begroting en meerjarenbegroting positief gesloten

Publicatiedatum: 
11 okt 2018
Het college van Halderberge presenteert de Programmabegroting 2019. De begroting toont een positief resultaat voor 2019 en hetzelfde geldt voor de meerjarenraming 2020 – 2022. ‘Het college is blij met een sluitende begroting waarin uitvoering wordt gegeven aan het collegewerkprogramma. In de begroting wordt bijvoorbeeld extra geld uitgetrokken voor veiligheid, openbare ruimte, economie en het versneld realiseren van woningbouw’, zegt wethouder Jan Mollen.

Financieel beeld

Samenvattend ontstaat voor de jaren 2019 – 2022 het volgende beeld.
2019: €      21.706  positief
2020: €    427.663  positief
2021: €    828.083  positief
2022: € 1.889.673  positief

‘De begroting is voor de aankomende jaren sluitend en laat over de gehele termijn van vier jaar een verbetering van de financiële positie zien. Aangezien de grote investeringen pas na 2019 gerealiseerd zullen zijn, is de verbetering pas na dat jaar zichtbaar. Vanaf 2020 laat de financiële situatie dus een duidelijke positieve ontwikkeling zien. Dat betekent dat we vanaf 2020 minder hoeven te lenen, zodat we aan de schuldpositie kunnen gaan werken’, aldus wethouder Jan Mollen.

Lastendruk inwoners

Per saldo stijgt de lastendruk voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning in 2019 met 4,29%. Voor eenpersoonshuishouden met een eigen woning stijgt de lastendruk met 4,07%. Voor huishoudens met een huurwoning stijgt de lastendruk zowel voor meerpersoonshuishoudens als voor alleenstaanden met resp. 5,56% en 5,55%.
De stijging wordt met name veroorzaakt door een hogere verbrandingsbelasting en een stijging van de tarieven van SAVER met 1,7% die doorwerken in de afvalstoffenheffing. Daarnaast wordt over een aantal jaren gefaseerd het rioleringsstelsel verder gemoderniseerd. Hiervoor wordt op dit moment een spaarpot gevuld, zodat er tegen de tijd van de uitvoering voldoende geld is. Op deze manier worden de lasten uitgesmeerd over een aantal jaren. 

Begrotingsbehandeling

Op maandag 22 oktober is er een openbare raadsinformatieavond over de planning en control cyclus en de begroting 2019. De programmabegroting wordt op 25 oktober behandeld in een gecombineerde commissie SM&V en B&O. Op donderdag 8 november vergadert de gemeenteraad over de begroting en neemt hierover een besluit.  

Inwoners van Halderberge zijn van harte welkom om alle vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen beginnen allemaal om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Parklaan 15 in Oudenbosch.